Vedtægt for Køge Klatreklub

 

 

 

§ 1.  Navn og hjemsted

Foreningens navn er Køge klatreklub, med hjemsted i Køge Kommune.

 

§ 2.  Formål

Foreningens formål er at dyrke klatring, og med udgangspunkt i et demokratisk fællesskab og det sociale liv i klubben, at udvikle medlemmerne som klatrere. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.

 

§ 3.  Medlemskab

 

Som aktivt medlem kan optages enhver.

Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ikke adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsen.

 

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

 

Klubben forbeholder sig ret til at bruge foto og video optaget i forbindelse med klubbens aktiviteter, til markedsføring på klubbens hjemmeside, sociale og trykte medier under hensyntagen til gældende lovgivning.

 

§4. Indmeldelse

Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside.

 

§5 Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside eller ved e-mail til foreningens kasserer.

 

§ 6. Kontingent

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Indbetaling- og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan give kontingent fritagelse til personer der bestrider tillidsposter i klatreklubben som bestyrelses-, udvalgsmedlem, instruktør og/eller træner.

 

§ 7. Restance

Kontingentet skal være betalt inden udgangen af forfaldsmåneden.

 

§ 8. Udelukkelse og eksklusion

Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.

 

Eksklusion kan vedtages med to tredjedele af afgivne stemmer, på generalforsamling, hvor eksklusionen fremgår som særligt punkt på dagsordenen. Dog har medlemmet krav på at blive hørt.

 

§ 9. Børneattester

Køge klatreklub følger gældende lovgivning vedrørende børneattester. Klubben indhenter børneattester på alle der i klubbens regi er i direkte kontakt med børn. Oplysningerne er omfattet af persondataloven og underlagt tavshedspligt.

 

§ 10. Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned.

 

Indkaldelse med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal finde sted med fire ugers varsel.

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal meddeles bestyrelsen senest to uger før generalforsamlingens afholdelse. Er der indkommet forslag, fremsendes disse til medlemmerne sammen med dagsorden og det reviderede regnskab sådan, at dette er medlemmerne i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år, som ikke er i kontingentrestance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Er medlemmet under 15 år har forældre stemmeret.

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

Beslutningen om afholdelse af en digital generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.

 

§ 11. Dagsorden

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
  3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse.
  4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse.
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg til bestyrelse og revision
  8. Eventuelt

 

§ 12. Generalforsamlingens ledelse

Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer og beslutning om foreningens opløsning kvalificeret flertal. Jf. §§ 17 og 18.

 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt fem medlemmer forlanger det. Ved personvalg dog på forlangende. Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet godkendes og underskrives af dirigenten.

 

§ 13. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst en femtedel af foreningens stemmeberettigede medlemmer over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, som ønskes behandlet.

 

Generalforsamlingen skal afholdes senest fire uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

§ 14.  Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

 

De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

 

Bestyrelsen består af mindst tre personer, der vælges for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Den valgte bestyrelse består af en formand, en kasserer, en sekretær og evt. menige bestyrelsesmedlemmer, og den konstituerer sig selv umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.”

 

Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 15 år og har stemmeret. 

 

Foreningen tegnes af formand samt kasserer, der begge bør være fyldt 18 år.

 

 

§ 15. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 31. januar afgive årsrapport for det foregående år til foreningens regnskabskontrollant eller revisor. Årsrapporten forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Årsrapport udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

 

§ 16. Revision

Generalforsamlingen vælger enten en bilagskontrollant eller at købe sig til revision.

En bilagskontrollant skal være fyldt 18 år, men behøves ikke at være direkte tilknyttet foreningen.

 

§ 17. Tegning og hæftelse

”Foreningen tegnes af formand og kasserer. Kassereren har alene adgang til bank. Dispositioner over kr. 1000 godkendes af den samlede bestyrelse. Køb, salg, pantsætning af ejendom godkendes af generalforsamlingen.

 

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.
 Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingent, personlige lån og gebyr for deltagelse i foreningens aktiviteter.
 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

§ 18. Vedtægtsændringer

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 19. Opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig, kræves at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

 

For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

Ophører foreningen med at eksistere, tilfalder foreningens formue og faciliteter idrætsforeninger og almennyttigt ungdomsarbejde i Køge Kommune efter den opløsende generalforsamlings beslutning.